Zdravljenje z napotnico

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje polovične koncesije na področju kardiologije.

Glede na novi Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10), ki se izvaja od 1. 1. 2011, se čakalna doba odreja glede na stopnje nujnosti, ki so navedene na napotnici napotnega zdravnika.

Čakalno knjigo vodimo ročno in elektronsko. Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Lilijana Turk, glavna medicinska sestra. Naročanje je lahko osebno, po stacionarnem ali prenosnem telefonu, telefonskem odzivniku ali elektronski pošti.

Pacient je na čakalni seznam uradno uvrščen šele po predložitvi izvirnika napotnice, o čemer se ga obvesti ob rezervaciji termina. Napotnico nato predloži v petih delovnih dneh po rezervaciji termina (uradna potrditev termina), zadrži pa jo izvajalec.

Stopnje nujnosti so naslednje:

  1. NUJNO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti takoj oziroma najpozneje v 24 urah. Ta zdravstvena storitev ni predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
  2. ZELO HITRO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v 14 dneh.
  3. HITRO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v treh mesecih.
  4. REDNO pomeni, da gre za napotitev na zdravstveno storitev, ki jo je treba izvesti najpozneje v šestih mesecih.

Upoštevati je treba tudi naslednje prednostne kriterije:

  1. nosečnost,
  2. dojenje,
  3. preprečitev nastanka potreb po dodatnih zdravstvenih storitvah zaradi nastanka nove zdravstvene težave, izhajajoče iz prvotnega zdravstvenega stanja, zaradi katerega se zavarovana oseba uvršča na čakalni seznam,
  4. začasna zadržanost od dela zaradi bolezni ali poškodbe, kadar je razlog zanjo povezan s potrebo po pregledu,
  5. ponovni vpis na podlagi upravičene odsotnosti od zdravstvene storitve.

Čakalne dobe

Na dan 31.5.2019 Zelo hitro Hitro Redno
Kardiološki pregled 31 201 222
UZ srca 31 201 222
Obremenitveno testiranje 31 201 222
Holter monitor 38 186 213
Holter monitor - RR 10 39 67
Kontakti odgovorne osebe za vodenje čakalne knjige:
Lilijana Turk, glavna medicinska sestra
Telefon: 01/ 548 40 80 E-mail: info@cardial.net
Čakalne dobe